Samavesh, Pilibhit

26th-29th November 2014, Pilibhit, Uttar Pradesh