Samavesh - Gujarat

21st February 2014, Gandhinagar